Function marian::DISPATCH5(Shift, marian::Tensor, marian::Tensor, marian::Shape, float, bool)

Function Documentation

const marian::Tensor const marian::Tensor Type const const float const marian::Tensor const marian::Tensor const marian::Tensor bool marian::Tensor marian::Tensor float const std::vector<int>& marian::DISPATCH5(Shift, marian::Tensor, marian::Tensor, marian::Shape, float, bool)