Function marian::DISPATCH7(TopK, marian::Tensor, marian::Tensor, Ptr<Allocator>, const marian::Tensor, int, int, bool)

Function Documentation

marian::DISPATCH7(TopK, marian::Tensor, marian::Tensor, Ptr<Allocator>, const marian::Tensor, int, int, bool)