Function marian::gpu::BiasAdd

Function Documentation

void marian::gpu::BiasAdd(marian::Tensor C, const marian::Tensor &bias, bool do_relu)