Typedef utf16string

Typedef Documentation

typedef std::basic_string<uint16_t> utf16string