Function utf8_to_utf16

Function Documentation

utf16string utf8_to_utf16(const std::string &s)