Function utf16_to_utf8

Function Documentation

std::string utf16_to_utf8(const utf16string &w)